เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์News


Title Filter     Display # 
# Article Title
1 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก รุ่น 4 ประจำปี 2560
2 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
3 กำหนดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบที่ 2
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต 2560
5 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
6 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
7 การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
8 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
9 ตารางสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ และตารางสอบดุษฏีนิพนธ์ 2559
10 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559 โท-เอก
11 สัมมนางานวิจัยสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
12 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
13 งานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2559
15 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
17 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2559 โท-เอก
18 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
19 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2559
20 สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
21 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
22 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
23 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop (2)
24 Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop
25 ตารางเรียนมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 2/2558
26 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
27 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓
28 test
29 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2558
30 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
31 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
32 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
33 กำหนดการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย
34 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
35 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
36 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558
37 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
38 ตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
39 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 2558 ปริญญาโท ปริญญาเอก
40 ตารางเรียน ปริญญาโท ปริญญาเอก 1/2558
41 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2558 รอบที่ 2
43 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต รอบที่ 1
44 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธื/สารนิพนธ์ บริหารการศึกษา
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป โท ปเอก รอบที่ 1 ประจำปี 2558
46 ประกาศสอบ QE ป เอก รอบ2
47 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต
48 กำหนดการปฏิบัติธรรม สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2557
49 สอบ QE และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
50 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2557
51 การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
52 สัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators
53 ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 เดินทางไปถวายน้ำปานะ
54 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2558
55 ตารางเรียน 2/2557 ป.โท-เอก
56 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57 ตารางสอบ 1/2557
58 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา 2557
59 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
60 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๒
61 โครงการภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
62 โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๗
63 เสนอโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2557
64 บรรยากาศ การเรียนวันแรก 1/2557 บัณฑิตศึกษา
65 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
66 ตารางเรียนระดับบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 1/57
67 กำหนดการสำคัญ ระดับปริญญาโท-เอก 2557
68 รับสมัคร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2557 รอบที่ 2
69 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก 2557
70 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม (บ่าย)
71 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม
72 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
73 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก โท-เอก 2557
75 ประชุม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
76 นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
77 กำหนดการ: โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕ (ผู้สำเร็จการศึกษา)
78 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
79 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
80 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
81 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2556
82 กิจกรรมสันทนาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
83 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (น้ำหนาว)
84 โครงการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
85 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
86 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
87 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
88 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
89 รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปี 2557
90 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
91 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา
92 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติจบ ปีการศึกษา 2556
93 ตารางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
94 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
95 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
96 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
97 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
98 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
99 การจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
100 ตารางเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก 2/2556
101 กำหนดการปฏิบัติธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 2556
102 กำหนดการ Intensive Workshop 2556
103 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
104 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต
105 กำหนดการปฏิบัติธรรม 2556
106 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
107 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
108 กำหนดการปรับแก้วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 5 กลุ่ม 1 และ 2
109 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
110 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
111 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
112 บรรยากาศ การสอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
113 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
114 ตารางสอบห้วข้อและสอบป้องกันวิทยานินพธ์ สารนิพนธ์
115 ตารางเรียน โท-เอก ประจำปี 1/2556
116 รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท - เอก 2556
117 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
118 ประกาศผลสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท - เอก
119 กำหนดการ เข้าฟังสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 กลุ่ม 1-4
120 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2556
121 ประกาศเลื่อนบุคคลเข้าสมัครศึกษาต่อ โท-เอก
122 การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
123 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
124 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 5 กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
125 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
126 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
127 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
128 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
129 ตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
130 ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอนรายวิชา
131 ประกาศ การสอนประมวลความรู้ แผน ข
132 นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่
133 ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มมร.อส
134 โครงการปฏิบัตืธรรมนักศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
135 แจ้งให้นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 5 / 2555 (โอนย้ายจาก ม.อีสาน)
136 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
137 เอกสารดาวน์โหลด
138 สาขาวิชา
139 การรับสมัคร 2556
140 การใช้งาน Thailis จากเครือข่ายภายนอก
141 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
142 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386