เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์News


Title Filter     Display # 
# Article Title
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รอบที่ 2
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท พุทธศาสนาและปรัชญา 2562
4 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 2562 ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
5 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
6 กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 2562
7 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท 2561
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สาขวิชาพระพุทธศาสนาปรัชญา ป.โท 2561
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
11 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
13 ตารางเรียนเทอม 2/2560 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา
14 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
15 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ประจำปี 2560
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
17 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก รุ่น 4 ประจำปี 2560
18 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
19 กำหนดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบที่ 2
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต 2560
21 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
22 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
23 การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
24 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
25 ตารางสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ และตารางสอบดุษฏีนิพนธ์ 2559
26 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559 โท-เอก
27 สัมมนางานวิจัยสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
28 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
29 งานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2559
31 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
33 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2559 โท-เอก
34 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
35 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2559
36 สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
37 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
38 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
39 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop (2)
40 Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop
41 ตารางเรียนมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 2/2558
42 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
43 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓
44 test
45 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2558
46 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
47 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
48 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
49 กำหนดการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย
50 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
51 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
52 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558
53 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
54 ตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
55 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 2558 ปริญญาโท ปริญญาเอก
56 ตารางเรียน ปริญญาโท ปริญญาเอก 1/2558
57 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2558 รอบที่ 2
59 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต รอบที่ 1
60 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธื/สารนิพนธ์ บริหารการศึกษา
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป โท ปเอก รอบที่ 1 ประจำปี 2558
62 ประกาศสอบ QE ป เอก รอบ2
63 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต
64 กำหนดการปฏิบัติธรรม สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2557
65 สอบ QE และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
66 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2557
67 การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
68 สัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators
69 ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 เดินทางไปถวายน้ำปานะ
70 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2558
71 ตารางเรียน 2/2557 ป.โท-เอก
72 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
73 ตารางสอบ 1/2557
74 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา 2557
75 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
76 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๒
77 โครงการภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
78 โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๗
79 เสนอโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2557
80 บรรยากาศ การเรียนวันแรก 1/2557 บัณฑิตศึกษา
81 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
82 ตารางเรียนระดับบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 1/57
83 กำหนดการสำคัญ ระดับปริญญาโท-เอก 2557
84 รับสมัคร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2557 รอบที่ 2
85 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก 2557
86 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม (บ่าย)
87 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม
88 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
89 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก โท-เอก 2557
91 ประชุม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
92 นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
93 กำหนดการ: โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕ (ผู้สำเร็จการศึกษา)
94 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
95 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
96 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
97 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2556
98 กิจกรรมสันทนาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
99 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (น้ำหนาว)
100 โครงการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
101 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
102 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
103 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
104 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
105 รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปี 2557
106 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
107 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา
108 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติจบ ปีการศึกษา 2556
109 ตารางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
110 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
111 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
112 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
113 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
114 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
115 การจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
116 ตารางเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก 2/2556
117 กำหนดการปฏิบัติธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 2556
118 กำหนดการ Intensive Workshop 2556
119 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
120 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต
121 กำหนดการปฏิบัติธรรม 2556
122 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
123 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
124 กำหนดการปรับแก้วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 5 กลุ่ม 1 และ 2
125 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
126 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
127 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
128 บรรยากาศ การสอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
129 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
130 ตารางสอบห้วข้อและสอบป้องกันวิทยานินพธ์ สารนิพนธ์
131 ตารางเรียน โท-เอก ประจำปี 1/2556
132 รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท - เอก 2556
133 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
134 ประกาศผลสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท - เอก
135 กำหนดการ เข้าฟังสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 กลุ่ม 1-4
136 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2556
137 ประกาศเลื่อนบุคคลเข้าสมัครศึกษาต่อ โท-เอก
138 การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
139 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
140 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 5 กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
141 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
142 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
143 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
144 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
145 ตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
146 ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอนรายวิชา
147 ประกาศ การสอนประมวลความรู้ แผน ข
148 นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่
149 โครงการปฏิบัตืธรรมนักศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
150 แจ้งให้นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 5 / 2555 (โอนย้ายจาก ม.อีสาน)
151 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
152 เอกสารดาวน์โหลด
153 สาขาวิชา
154 การรับสมัคร 2556
155 การใช้งาน Thailis จากเครือข่ายภายนอก
156 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
157 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386