News


Title Filter     Display # 
# Article Title
1 ตารางเรียน 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา
2 ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
3 โครงการพัฒนาวรสารและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
4 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2565
5 โครงการบัณฑิตศึกษาวิชาการ ประจำปี 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2563
7 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
8 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
9 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2562
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
12 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2562
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปโท 2562
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2562
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รอบที่ 2
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท พุทธศาสนาและปรัชญา 2562
18 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 2562 ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
19 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
20 กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 2562
21 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท 2561
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สาขวิชาพระพุทธศาสนาปรัชญา ป.โท 2561
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
25 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
27 ตารางเรียนเทอม 2/2560 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา
28 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
29 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ประจำปี 2560
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
31 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก รุ่น 4 ประจำปี 2560
32 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
33 กำหนดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบที่ 2
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต 2560
35 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
36 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
37 ตารางสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ และตารางสอบดุษฏีนิพนธ์ 2559
38 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559 โท-เอก
39 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
40 งานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2559
42 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
44 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2559 โท-เอก
45 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
46 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2559
47 สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
48 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
49 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
50 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop (2)
51 Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop
52 ตารางเรียนมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 2/2558
53 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
54 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓
55 test
56 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2558
57 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
58 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
59 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
60 กำหนดการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย
61 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
62 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
63 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558
64 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
65 ตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
66 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 2558 ปริญญาโท ปริญญาเอก
67 ตารางเรียน ปริญญาโท ปริญญาเอก 1/2558
68 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2558 รอบที่ 2
70 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต รอบที่ 1
71 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธื/สารนิพนธ์ บริหารการศึกษา
72 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป โท ปเอก รอบที่ 1 ประจำปี 2558
73 ประกาศสอบ QE ป เอก รอบ2
74 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต
75 กำหนดการปฏิบัติธรรม สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2557
76 สอบ QE และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
77 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2557
78 การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
79 สัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators
80 ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 เดินทางไปถวายน้ำปานะ
81 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2558
82 ตารางเรียน 2/2557 ป.โท-เอก
83 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
84 ตารางสอบ 1/2557
85 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา 2557
86 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
87 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๒
88 โครงการภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
89 โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๗
90 เสนอโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2557
91 บรรยากาศ การเรียนวันแรก 1/2557 บัณฑิตศึกษา
92 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
93 ตารางเรียนระดับบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 1/57
94 กำหนดการสำคัญ ระดับปริญญาโท-เอก 2557
95 รับสมัคร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2557 รอบที่ 2
96 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก 2557
97 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม (บ่าย)
98 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม
99 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
100 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก โท-เอก 2557
102 ประชุม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
103 นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
104 กำหนดการ: โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕ (ผู้สำเร็จการศึกษา)
105 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
106 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
107 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
108 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2556
109 กิจกรรมสันทนาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
110 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (น้ำหนาว)
111 โครงการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
112 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
113 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
114 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
115 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
116 รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปี 2557
117 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
118 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา
119 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติจบ ปีการศึกษา 2556
120 ตารางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
121 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
122 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
123 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
124 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
125 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
126 การจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
127 ตารางเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก 2/2556
128 กำหนดการปฏิบัติธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 2556
129 กำหนดการ Intensive Workshop 2556
130 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
131 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต
132 กำหนดการปฏิบัติธรรม 2556
133 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
134 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
135 กำหนดการปรับแก้วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 5 กลุ่ม 1 และ 2
136 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
137 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
138 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
139 บรรยากาศ การสอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
140 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
141 ตารางสอบห้วข้อและสอบป้องกันวิทยานินพธ์ สารนิพนธ์
142 ตารางเรียน โท-เอก ประจำปี 1/2556
143 รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท - เอก 2556
144 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
145 ประกาศผลสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท - เอก
146 กำหนดการ เข้าฟังสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 กลุ่ม 1-4
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2556
148 ประกาศเลื่อนบุคคลเข้าสมัครศึกษาต่อ โท-เอก
149 การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
150 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
151 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 5 กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
152 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
153 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
154 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
155 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
156 ตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
157 ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอนรายวิชา
158 ประกาศ การสอนประมวลความรู้ แผน ข
159 นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่
160 โครงการปฏิบัตืธรรมนักศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
161 แจ้งให้นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 5 / 2555 (โอนย้ายจาก ม.อีสาน)
162 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
163 เอกสารดาวน์โหลด
164 สาขาวิชา
165 การรับสมัคร 2556
166 การใช้งาน Thailis จากเครือข่ายภายนอก
167 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
168 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386