News


Title Filter     Display # 
# Article Title
1 บรรยากาศรายงานความก้าวหน้าดุษฏีนิพนธ์
2 ภาพบรรยากาศการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย นักศึกษาปริญญาโท
3 ภาพบรรยากาศ โครงการบรรพชาศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปี2566
4 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2566 (รอบ 2)
5 รายละเอียดการรับสมัคร ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2566
6 การประชุมวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
8 ภาพบรรยากาศ การสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
9 ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน หลวงพระบาง ประเทศลาว
10 การสัมมนาทางภาษาเเละวรรณคดี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
11 งานประชุม International Seminar ที่บาหลี และลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
13 การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565
14 สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา
15 รายละเอียดการรับสมัคร ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2566
16 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2566
17 ตารางเรียน 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา
18 ตารางเรียน 2/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา
19 ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
20 โครงการพัฒนาวรสารและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
21 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2565
22 โครงการบัณฑิตศึกษาวิชาการ ประจำปี 2563
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2563
24 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
25 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
26 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2562
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
29 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2562
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปโท 2562
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2562
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
33 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รอบที่ 2
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท พุทธศาสนาและปรัชญา 2562
35 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 2562 ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
36 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
37 กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 2562
38 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
39 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท 2561
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สาขวิชาพระพุทธศาสนาปรัชญา ป.โท 2561
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
42 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
43 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
44 ตารางเรียนเทอม 2/2560 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา
45 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
46 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ประจำปี 2560
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
48 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก รุ่น 4 ประจำปี 2560
49 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
50 กำหนดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบที่ 2
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต 2560
52 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
53 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
54 ตารางสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ และตารางสอบดุษฏีนิพนธ์ 2559
55 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559 โท-เอก
56 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
57 งานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2559
59 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
61 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2559 โท-เอก
62 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
63 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2559
64 สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
65 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
66 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
67 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop (2)
68 Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop
69 ตารางเรียนมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 2/2558
70 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
71 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓
72 test
73 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2558
74 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
75 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
76 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
77 กำหนดการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย
78 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
79 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
80 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558
81 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
82 ตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
83 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 2558 ปริญญาโท ปริญญาเอก
84 ตารางเรียน ปริญญาโท ปริญญาเอก 1/2558
85 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2558 รอบที่ 2
87 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต รอบที่ 1
88 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธื/สารนิพนธ์ บริหารการศึกษา
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป โท ปเอก รอบที่ 1 ประจำปี 2558
90 ประกาศสอบ QE ป เอก รอบ2
91 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต
92 กำหนดการปฏิบัติธรรม สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2557
93 สอบ QE และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
94 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2557
95 การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
96 สัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators
97 ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 เดินทางไปถวายน้ำปานะ
98 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2558
99 ตารางเรียน 2/2557 ป.โท-เอก
100 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
101 ตารางสอบ 1/2557
102 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา 2557
103 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
104 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๒
105 โครงการภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
106 โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๗
107 เสนอโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2557
108 บรรยากาศ การเรียนวันแรก 1/2557 บัณฑิตศึกษา
109 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
110 ตารางเรียนระดับบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 1/57
111 กำหนดการสำคัญ ระดับปริญญาโท-เอก 2557
112 รับสมัคร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2557 รอบที่ 2
113 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก 2557
114 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม (บ่าย)
115 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม
116 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
117 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
118 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก โท-เอก 2557
119 ประชุม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
120 นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
121 กำหนดการ: โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕ (ผู้สำเร็จการศึกษา)
122 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
123 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
124 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
125 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2556
126 กิจกรรมสันทนาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
127 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (น้ำหนาว)
128 โครงการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
129 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
130 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
131 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
132 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
133 รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปี 2557
134 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
135 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา
136 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติจบ ปีการศึกษา 2556
137 ตารางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
138 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
139 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
140 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
141 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
142 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
143 การจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
144 ตารางเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก 2/2556
145 กำหนดการปฏิบัติธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 2556
146 กำหนดการ Intensive Workshop 2556
147 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
148 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต
149 กำหนดการปฏิบัติธรรม 2556
150 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
151 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
152 กำหนดการปรับแก้วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 5 กลุ่ม 1 และ 2
153 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
154 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
155 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
156 บรรยากาศ การสอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
157 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
158 ตารางสอบห้วข้อและสอบป้องกันวิทยานินพธ์ สารนิพนธ์
159 ตารางเรียน โท-เอก ประจำปี 1/2556
160 รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท - เอก 2556
161 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
162 ประกาศผลสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท - เอก
163 กำหนดการ เข้าฟังสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 กลุ่ม 1-4
164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2556
165 ประกาศเลื่อนบุคคลเข้าสมัครศึกษาต่อ โท-เอก
166 การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
167 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
168 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 5 กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
169 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
170 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
171 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
172 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
173 ตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
174 ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอนรายวิชา
175 ประกาศ การสอนประมวลความรู้ แผน ข
176 นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่
177 โครงการปฏิบัตืธรรมนักศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
178 แจ้งให้นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 5 / 2555 (โอนย้ายจาก ม.อีสาน)
179 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
180 เอกสารดาวน์โหลด
181 สาขาวิชา
182 การรับสมัคร 2556
183 การใช้งาน Thailis จากเครือข่ายภายนอก
184 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
185 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386