News


Title Filter     Display # 
# Article Title
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2567
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท - ป.เอก รอบที่ 1
3 บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
4 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท -เอก (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2567
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
6 มมร.อส. และ VNU-USSH HANOI แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
7 บรรยากาศการปฏิบัติธรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2567
8 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2567
9 ตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2566
10 ปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา 1/2566
11 กำหนดการ : โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – เอก) และระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) และทำบุญผ้าป่าสามัคคีและถวายภัตตาหารเพลพระคณาจารย์และพระนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2566
12 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มมร.อส มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
13 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโท - เอก ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566
14 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
15 บรรยากาศการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่นตามเเนวพุทธศาสตร์
16 บรรยากาศการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์เเละปรัชญา
17 บรรยากาศรายงานความก้าวหน้าดุษฏีนิพนธ์
18 ภาพบรรยากาศการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย นักศึกษาปริญญาโท
19 ภาพบรรยากาศ โครงการบรรพชาศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปี2566
20 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2566 (รอบ 2)
21 รายละเอียดการรับสมัคร ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2566
22 ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
23 ภาพบรรยากาศ การสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
24 ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน หลวงพระบาง ประเทศลาว
25 การสัมมนาทางภาษาเเละวรรณคดี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
26 งานประชุม International Seminar ที่บาหลี และลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
28 การอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565
29 สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา
30 รายละเอียดการรับสมัคร ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2566
31 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2566
32 ตารางเรียน 1/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา
33 ตารางเรียน 2/2565 ระดับบัณฑิตศึกษา
34 ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
35 โครงการพัฒนาวรสารและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
36 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 2565
37 โครงการบัณฑิตศึกษาวิชาการ ประจำปี 2563
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2563
39 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
40 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
41 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2562
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
44 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2562
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปโท 2562
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2562
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
48 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รอบที่ 2
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท พุทธศาสนาและปรัชญา 2562
50 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 2562 ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
51 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
52 กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 2562
53 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท 2561
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สาขวิชาพระพุทธศาสนาปรัชญา ป.โท 2561
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
57 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
58 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
59 ตารางเรียนเทอม 2/2560 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา
60 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
61 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ประจำปี 2560
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
63 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก รุ่น 4 ประจำปี 2560
64 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
65 กำหนดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบที่ 2
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต 2560
67 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
68 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
69 ตารางสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ และตารางสอบดุษฏีนิพนธ์ 2559
70 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559 โท-เอก
71 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
72 งานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2559
74 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
76 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2559 โท-เอก
77 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
78 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2559
79 สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
80 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
81 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
82 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop (2)
83 Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop
84 ตารางเรียนมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 2/2558
85 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
86 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓
87 test
88 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2558
89 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
90 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
91 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
92 กำหนดการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย
93 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
94 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
95 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558
96 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
97 ตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
98 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 2558 ปริญญาโท ปริญญาเอก
99 ตารางเรียน ปริญญาโท ปริญญาเอก 1/2558
100 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2558 รอบที่ 2
102 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต รอบที่ 1
103 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธื/สารนิพนธ์ บริหารการศึกษา
104 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป โท ปเอก รอบที่ 1 ประจำปี 2558
105 ประกาศสอบ QE ป เอก รอบ2
106 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต
107 กำหนดการปฏิบัติธรรม สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2557
108 สอบ QE และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
109 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2557
110 การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
111 สัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators
112 ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 เดินทางไปถวายน้ำปานะ
113 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2558
114 ตารางเรียน 2/2557 ป.โท-เอก
115 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
116 ตารางสอบ 1/2557
117 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา 2557
118 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
119 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๒
120 โครงการภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
121 โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๗
122 เสนอโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2557
123 บรรยากาศ การเรียนวันแรก 1/2557 บัณฑิตศึกษา
124 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
125 ตารางเรียนระดับบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 1/57
126 กำหนดการสำคัญ ระดับปริญญาโท-เอก 2557
127 รับสมัคร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2557 รอบที่ 2
128 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก 2557
129 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม (บ่าย)
130 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม
131 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
132 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก โท-เอก 2557
134 ประชุม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
135 นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
136 กำหนดการ: โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕ (ผู้สำเร็จการศึกษา)
137 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
138 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
139 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
140 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2556
141 กิจกรรมสันทนาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
142 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (น้ำหนาว)
143 โครงการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
144 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
145 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
146 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
147 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
148 รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปี 2557
149 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
150 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา
151 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติจบ ปีการศึกษา 2556
152 ตารางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
153 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
154 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
155 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
156 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
157 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
158 การจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
159 ตารางเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก 2/2556
160 กำหนดการปฏิบัติธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 2556
161 กำหนดการ Intensive Workshop 2556
162 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
163 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต
164 กำหนดการปฏิบัติธรรม 2556
165 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
166 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
167 กำหนดการปรับแก้วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 5 กลุ่ม 1 และ 2
168 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
169 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
170 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
171 บรรยากาศ การสอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
172 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
173 ตารางสอบห้วข้อและสอบป้องกันวิทยานินพธ์ สารนิพนธ์
174 ตารางเรียน โท-เอก ประจำปี 1/2556
175 รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท - เอก 2556
176 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
177 ประกาศผลสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท - เอก
178 กำหนดการ เข้าฟังสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 กลุ่ม 1-4
179 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2556
180 ประกาศเลื่อนบุคคลเข้าสมัครศึกษาต่อ โท-เอก
181 การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
182 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
183 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 5 กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
184 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
185 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
186 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
187 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
188 ตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
189 ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอนรายวิชา
190 ประกาศ การสอนประมวลความรู้ แผน ข
191 นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่
192 โครงการปฏิบัตืธรรมนักศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
193 แจ้งให้นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 5 / 2555 (โอนย้ายจาก ม.อีสาน)
194 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
195 เอกสารดาวน์โหลด
196 สาขาวิชา
197 การรับสมัคร 2556
198 การใช้งาน Thailis จากเครือข่ายภายนอก
199 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
200 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386