เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์News


Title Filter     Display # 
# Article Title
1 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
2 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
3 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
6 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปโท 2562
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2562
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รอบที่ 2
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท พุทธศาสนาและปรัชญา 2562
12 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 2562 ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
13 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
14 กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 2562
15 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท 2561
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สาขวิชาพระพุทธศาสนาปรัชญา ป.โท 2561
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
19 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
21 ตารางเรียนเทอม 2/2560 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา
22 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
23 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ประจำปี 2560
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
25 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก รุ่น 4 ประจำปี 2560
26 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
27 กำหนดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบที่ 2
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต 2560
29 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
30 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
31 การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
32 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
33 ตารางสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ และตารางสอบดุษฏีนิพนธ์ 2559
34 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559 โท-เอก
35 สัมมนางานวิจัยสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
36 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
37 งานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2559
39 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
41 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2559 โท-เอก
42 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
43 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2559
44 สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
45 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
46 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
47 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop (2)
48 Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop
49 ตารางเรียนมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 2/2558
50 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
51 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓
52 test
53 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2558
54 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
55 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
56 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
57 กำหนดการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย
58 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
60 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558
61 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
62 ตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
63 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 2558 ปริญญาโท ปริญญาเอก
64 ตารางเรียน ปริญญาโท ปริญญาเอก 1/2558
65 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2558 รอบที่ 2
67 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต รอบที่ 1
68 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธื/สารนิพนธ์ บริหารการศึกษา
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป โท ปเอก รอบที่ 1 ประจำปี 2558
70 ประกาศสอบ QE ป เอก รอบ2
71 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต
72 กำหนดการปฏิบัติธรรม สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2557
73 สอบ QE และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
74 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2557
75 การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
76 สัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators
77 ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 เดินทางไปถวายน้ำปานะ
78 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2558
79 ตารางเรียน 2/2557 ป.โท-เอก
80 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
81 ตารางสอบ 1/2557
82 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา 2557
83 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
84 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๒
85 โครงการภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
86 โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๗
87 เสนอโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2557
88 บรรยากาศ การเรียนวันแรก 1/2557 บัณฑิตศึกษา
89 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
90 ตารางเรียนระดับบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 1/57
91 กำหนดการสำคัญ ระดับปริญญาโท-เอก 2557
92 รับสมัคร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2557 รอบที่ 2
93 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก 2557
94 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม (บ่าย)
95 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม
96 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
97 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
98 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก โท-เอก 2557
99 ประชุม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
100 นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
101 กำหนดการ: โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕ (ผู้สำเร็จการศึกษา)
102 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
103 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
104 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
105 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2556
106 กิจกรรมสันทนาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
107 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (น้ำหนาว)
108 โครงการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
109 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
110 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
111 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
112 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
113 รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปี 2557
114 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
115 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา
116 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติจบ ปีการศึกษา 2556
117 ตารางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
118 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
119 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
120 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
121 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
122 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
123 การจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
124 ตารางเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก 2/2556
125 กำหนดการปฏิบัติธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 2556
126 กำหนดการ Intensive Workshop 2556
127 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
128 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต
129 กำหนดการปฏิบัติธรรม 2556
130 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
131 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
132 กำหนดการปรับแก้วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 5 กลุ่ม 1 และ 2
133 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
134 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
135 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
136 บรรยากาศ การสอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
137 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
138 ตารางสอบห้วข้อและสอบป้องกันวิทยานินพธ์ สารนิพนธ์
139 ตารางเรียน โท-เอก ประจำปี 1/2556
140 รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท - เอก 2556
141 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
142 ประกาศผลสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท - เอก
143 กำหนดการ เข้าฟังสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 กลุ่ม 1-4
144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2556
145 ประกาศเลื่อนบุคคลเข้าสมัครศึกษาต่อ โท-เอก
146 การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
147 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
148 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 5 กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
149 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
150 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
151 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
152 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
153 ตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
154 ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอนรายวิชา
155 ประกาศ การสอนประมวลความรู้ แผน ข
156 นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่
157 โครงการปฏิบัตืธรรมนักศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
158 แจ้งให้นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 5 / 2555 (โอนย้ายจาก ม.อีสาน)
159 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
160 เอกสารดาวน์โหลด
161 สาขาวิชา
162 การรับสมัคร 2556
163 การใช้งาน Thailis จากเครือข่ายภายนอก
164 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
165 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386