เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์News


Title Filter     Display # 
# Article Title
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
3 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปโท 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รอบที่ 2
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท พุทธศาสนาและปรัชญา 2562
9 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 2562 ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
10 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
11 กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 2562
12 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท 2561
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สาขวิชาพระพุทธศาสนาปรัชญา ป.โท 2561
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
16 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2561
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
18 ตารางเรียนเทอม 2/2560 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา
19 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
20 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ประจำปี 2560
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
22 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก รุ่น 4 ประจำปี 2560
23 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
24 กำหนดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอบที่ 2
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต 2560
26 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2560
27 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
28 การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
29 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
30 ตารางสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ และตารางสอบดุษฏีนิพนธ์ 2559
31 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2559 โท-เอก
32 สัมมนางานวิจัยสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
33 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
34 งานประชุมวิชาการเสนองานวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ทางด้านการบริหารการศึกษา ศาสนาและปรัชญา
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2559
36 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
38 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2559 โท-เอก
39 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
40 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2559
41 สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
42 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
43 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
44 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop (2)
45 Educational Administrators A 30 Hours Intensive Workshop
46 ตารางเรียนมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 2/2558
47 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
48 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓
49 test
50 ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2558
51 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
52 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
53 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
54 กำหนดการสัมมนาการเขียนบทความวิจัย
55 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
56 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
57 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558
58 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
59 ตารางสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
60 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 2558 ปริญญาโท ปริญญาเอก
61 ตารางเรียน ปริญญาโท ปริญญาเอก 1/2558
62 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2558 รอบที่ 2
64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต รอบที่ 1
65 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธื/สารนิพนธ์ บริหารการศึกษา
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป โท ปเอก รอบที่ 1 ประจำปี 2558
67 ประกาศสอบ QE ป เอก รอบ2
68 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต
69 กำหนดการปฏิบัติธรรม สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท 2557
70 สอบ QE และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
71 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2557
72 การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
73 สัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators
74 ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 เดินทางไปถวายน้ำปานะ
75 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2558
76 ตารางเรียน 2/2557 ป.โท-เอก
77 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
78 ตารางสอบ 1/2557
79 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา 2557
80 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
81 โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ - ๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๒
82 โครงการภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
83 โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๗
84 เสนอโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2557
85 บรรยากาศ การเรียนวันแรก 1/2557 บัณฑิตศึกษา
86 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
87 ตารางเรียนระดับบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 1/57
88 กำหนดการสำคัญ ระดับปริญญาโท-เอก 2557
89 รับสมัคร สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2557 รอบที่ 2
90 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ปริญญาโท-เอก 2557
91 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม (บ่าย)
92 นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 (ผู้สำเร็จการศึกษา) ปฏิบัติธรรม
93 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
94 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
95 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก โท-เอก 2557
96 ประชุม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
97 นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
98 กำหนดการ: โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๕ (ผู้สำเร็จการศึกษา)
99 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
100 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
101 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
102 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2556
103 กิจกรรมสันทนาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
104 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (น้ำหนาว)
105 โครงการปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
106 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
107 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
108 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
109 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
110 รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปี 2557
111 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
112 ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา
113 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติจบ ปีการศึกษา 2556
114 ตารางการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
115 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
116 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท
117 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
118 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
119 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
120 การจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
121 ตารางเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก 2/2556
122 กำหนดการปฏิบัติธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 2556
123 กำหนดการ Intensive Workshop 2556
124 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
125 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต
126 กำหนดการปฏิบัติธรรม 2556
127 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
128 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
129 กำหนดการปรับแก้วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 5 กลุ่ม 1 และ 2
130 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม
132 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
133 บรรยากาศ การสอบหัวข้อและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
134 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก
135 ตารางสอบห้วข้อและสอบป้องกันวิทยานินพธ์ สารนิพนธ์
136 ตารางเรียน โท-เอก ประจำปี 1/2556
137 รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท - เอก 2556
138 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
139 ประกาศผลสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท - เอก
140 กำหนดการ เข้าฟังสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 กลุ่ม 1-4
141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2556
142 ประกาศเลื่อนบุคคลเข้าสมัครศึกษาต่อ โท-เอก
143 การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
144 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
145 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 5 กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
146 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
147 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
148 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
149 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานินพธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
150 ตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ปริญญาโท
151 ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอนรายวิชา
152 ประกาศ การสอนประมวลความรู้ แผน ข
153 นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่
154 โครงการปฏิบัตืธรรมนักศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
155 แจ้งให้นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 5 / 2555 (โอนย้ายจาก ม.อีสาน)
156 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
157 เอกสารดาวน์โหลด
158 สาขาวิชา
159 การรับสมัคร 2556
160 การใช้งาน Thailis จากเครือข่ายภายนอก
161 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
162 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386