พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโท - เอก ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566

PDF Print E-mail
1

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโท - เอก ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386