เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอนรายวิชา

PDF Print E-mail


ดาวน์โหลด ประกาศเรื่องค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386