ภาพบรรยากาศการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย นักศึกษาปริญญาโท

PDF Print E-mail
1

เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2566 .นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 10 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนักศึกษา โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. รองอธิการบดี พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตร์อีสาน เเละ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการอีสาน เเละ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นกรรมการเเละให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เข้าสอบ และ การสอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...2

3

5


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386