เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์



ประกาศสอบ QE ป เอก รอบ2

PDF Print E-mail

ดาวน์โหลดประกาศสอบ






 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386