สอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. พระครูธรรมาภิสมัย ดร. รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ ปริญญเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. พระครูธรรมาภิสมัย ดร. รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386