เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติจบ ปีการศึกษา 2556

PDF Print E-mailดาวน์โหลดประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขออนุมัติจบเพิ่มเติม 28 พฤศจิกายน 2556

หน้า 1 | หน้า 2


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386