งานประชุม International Seminar ที่บาหลี และลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

PDF Print E-mail


1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน
นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "Human Relationship in Society 5.0 in Buddhist Perspactive" งานประชุม  International Seminar ที่บาหลี และลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ที่บาหลี อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2566 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วย พระมหาสมบัติ คุเณสโก, ดร. พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ผศ.ดร. ผศ.ดร.ธนกร ชูสุขเสริม บุคลากร วิทยาเขตอีสาน และนายพัฒน์พงษ์ นิโลบล นักศึกษาชั้นปี 3 นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "Human Relationship in Society 5.0 in Buddhist Perspactive" งานประชุม  International Seminar ที่บาหลี และลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ที่บาหลี อินโดนีเซีย

2


3

4

5

6

 7


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386