โครงการปฏิบัตืธรรมนักศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 5

PDF Print E-mailดาวน์โหลดกำหนดการ การปฏิบัติธรรมครั้งที่ 1 ปริญญาโท การบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 12-13 มกราคม 2556

บรรยากาศการเรียนการสอน ระดับมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษารุ่น 5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386