เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2558

PDF Print E-mail


สาขาที่เปิดทำการเรียนการสอน 2558


1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

2. หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร


3. หลักสูตรศึกษาดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386