ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดงาน พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน กล่าวถวานรายงาน จากนั้น พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดงาน พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน กล่าวถวานรายงาน จากนั้น พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวพบปะนักศึกษา พร้อมทั้ง รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ผศ.ไพศาล สุวรรณน้อย ศ.ประยงค์ แสนบุราณ กล่าวพบปะนักศึกษา พร้อมทั้ง ดร.พิสุทธิ์ อุดชาชน นางกุทัย หาระพันธ์ กล่าวแนะนำเรื่องการสืบค้นหนังสือและวารสารในห้องสมุด จากนั้น อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย แนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบต่างๆของมหาวิทยาลัย จากนั้น นักศึกษารุ่นพี่ พบปะรุ่นน้องและร่วมรับประทานอาหาร

อาจารย์ คัมภีรภาพ คงสำรวย


อาจารย์ คัมภีรภาพ คงสำรวย


อาจารย์ คัมภีรภาพ คงสำรวย
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386