เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก

PDF Print E-mailดาวน์โหลดกำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริการศึกษา ปริญญาโท-เอก ประจำปี 2556


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386