เสนอโครงร่างและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2557

PDF Print E-mail

สาขาการบริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศฉบับที่ 1

ดาวน์โหลดประกาศฉบับที่ 2

ดาวน์โหลดประกาศฉบับที่ 3

ตารางสอบและรายชื่อ


สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา

รายชื่อและเวลาแผ่น 1

รายชือและเวลาแผ่น 2 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386