งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท

PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปี 2558 นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร., พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร., ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม, ดร.วิลัยพรณ์ เสรีรัตน์, ดร. และดร.จรูญ บุญธรรม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปี 2558 นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร., พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร., ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม, ดร.วิลัยพรณ์ เสรีรัตน์, ดร. และดร.จรูญ บุญธรรม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาในการงานวิจัยทางด้านการศึกษาของนักศึกษาด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386