บรรยากาศการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่นตามเเนวพุทธศาสตร์

PDF Print E-mail
1

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 .นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตามเเนวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ เป็นประธานกรรมการสอบ เเละ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นกรรมการเเละให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เข้าสอบ และ การสอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386