สาขาวิชา

PDF Print E-mail
Written by Administrator   


สาขาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท ปี 2559

1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 11
สาขาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาเอก ปี 2559

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4

สาขาเดิมที่เคยเปิด

1. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

2. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

3. สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

4. สาขาการจัดการศึกษา

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386