ภาพบรรยากาศ การสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

PDF Print E-mail
1

ภาพบรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

-นักศึกษาปริญญาโท
-นักศึกษาปริญญาเอก

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 

เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม  2566  ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ได้จัดสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2566

โดยการดูเเลอย่างใกล้ชิดของ ของคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน อาทิ
- พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เเละคณาจารย์ประจำหลักสูตร

2

3

4

5

6

8

9 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386