ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)

PDF Print E-mail
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก  ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มกราคม 2557   ได้จัดทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น โดยการเริ่มเดินไปวัดป่าแสงอรุณเป็นที่แรก ต่อด้วยไปกราบพระธาตุขามแก่นแห่งที่ 2 ต่อด้วยหมู่บ้านงูจงอาง

บ้านโคกสง่า อำเภอน้ำพอง ชมการแสดงงูจงอางบ้านโคกสง่า แล้วเดินไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่เขื่อนอุบนรัต ขอนแก่น และอีกหลายที่ ..ในการสัมมนาร่วมของนักศึกษาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาเอก การบริหารการศึกษา จาก มมร.ส่วนกลาง และ มมร. วิทยาเขตอีสาน โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นประธานดำเนินงานโครงการ 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386