ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

PDF Print E-mail

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 1 2566


ตารางเรียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2566

------------------ ป.เอก ------------------

1) ตารางเรียนป.เอก ทุกสาขาวิชา

------------------ ป.โท -------------------

1)ารางเรียนป.โท ทุกสาขาวิชา


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386