เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต

PDF Print E-mail


รายละเอียดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต


 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386