การรับสมัคร 2556

PDF Print E-mail

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 แล้ว สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เตรียมอะไรมาบ้าง?

1.
สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนาน 1 ฉบับ เช่น ประกาศนียบัตร ใบระเบียน ใบรับรองสำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า (Transcript)
2.
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และ สำเนาทะเบียนบ้าน

สมัครที่ไหน?

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น:40000/โทรศัพท์ : 0867896274 0905954659 0804001869 0868575380


ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนผู้สมัคร ปริญญาโท  ปี 2556

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | - สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา


ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครในสาขาวิชาพุทธศาสนาปรัชญาดาวน์โหลดใบสมัคร


สาขาที่เปิดรับสมัครปี 2556

1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ 8 (ยังไม่เต็ม)

2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 (เต็มแล้ว)


สาขาเดิมที่เคยเปิด

1. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

2. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

3. สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

4. สาขาการจัดการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386