สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่วนกลาง และส่วนวิทยาเขต ได้จัดสัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร., พระมหาสมัย ผาสุโก, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ในงาน รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข กล่าวถวายรายงานต่อประธานพิธี  โดยการสัมมนาครั้งนี้ 
 
 
 

 
 
 
 


 
  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386