ประกาศรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก สาขาวิชาการสอนภษาไทย รอบ3

PDF Print E-mail

 

ประกาศรับสมัคร ป.โท - ป.เอก (ออนไลน์)

 

------------------ ป.เอก ------------------

1.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ด.)


------------------ ป.โท -------------------

1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศษ.ม.)


1.สม้ครเรียนออนไลน์

2.ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์ใบสมัคร

3.ยอดผู้สมัคร

4.ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัคร

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386