บรรยากาศรายงานความก้าวหน้าดุษฏีนิพนธ์

PDF Print E-mail
1

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 .นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตรเเละปรัชญา โดย อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ติดตามความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เเละมีประมีสิทธิภาพ

 

 

2

3

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386