การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มมร จัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพระนักศึกษา 2 รูป ณ มมร ศาลายา ส่วนกลาง ซึ่งมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พระมหาสมัคร มหาวีโร เป็นประธานเปิดสอบ และหัวหน้าภาควิชาการศึกษา พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ร่วมในการสอบ มีคณะกรรมการสอบดังนี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานในการสอนวิทยานิพนธ์ พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร ดร.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มมร จัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพระนักศึกษา 2 รูป ณ มมร ศาลายา ส่วนกลาง ซึ่งมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พระมหาสมัคร มหาวีโร เป็นประธานเปิดสอบ และหัวหน้าภาควิชาการศึกษา พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ร่วมในการสอบ มีคณะกรรมการสอบดังนี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานในการสอนวิทยานิพนธ์ พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร ดร.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย ดร. ที่ปรึกษาร่วม เป็นกรรมการ ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ เป็นกรรมการสอบ ดร.ขัตติยา แสงมุกดา เป็นกรรมการสอบ การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จากเวลา 13.00-17.30 น

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386