เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท - เอก 2556

PDF Print E-mail


ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท-เอก

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386