โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (น้ำหนาว)

PDF Print E-mail


ดาวน์โหลดกำหนดการ


๑.    นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทุกรูป/คน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนา คน/รูปละ ๑,๐๐๐-บาท (นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ)
๒.    นักศึกษาเตรียม Power point  (ร่าง) โครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ (บทที่ ๑-๓) ที่ได้พัฒนามาแล้วระหว่างเรียนไปด้วยเพื่อนำเสนอ
๓.    นักศึกษาเตรียมคอมพิวเตอร์วางตัก Notebook และ ตำราและเอกสารต่างๆ เพื่อ Review บทที่ ๒
๔.    นักศึกษาคฤหัสถ์เตรียมชุดสูท มมร ชุดเสื้อยืด มมร (หรือเสื้อยืดประจำรุ่น) ไปด้วย
๕.    ติดต่อประสานงาน (กำหนดการ การเดินทาง และที่พัก)
-  พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน  ๐๘-๗๔๙๐-๓๒๙๘    
- รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข  หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย  ๐๘-๗๕๕๗-๖๖๙๑  
- พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ,ดร.  อาจารย์/เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตวิทยาลัย ๐๘-๒๘๕๖-๖๙๓๖
- นางสาวศริญญา เผือกนอก  เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตวิทยาลัย  ๐๘-๕๑๒๙-๙๖๑๕    
๖.    กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386