สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556

PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งสอบผ่านการสอนข้อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารสิรินธร ทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งในปีนี้ เป็นรุ่นที่ 1 สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386