โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา 2557

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 12-13-14 กันยายน 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ณ วัดเขื่อนจุฬาภรณ์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมวิถีพุทธต่างๆ
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386