เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก

PDF Print E-mailดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386