โครงการพัฒนาวรสารและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565

PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานนำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี ได้จัดโครงการพัฒนาวรสารและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานโดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมจำนวนมาก 

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี ได้จัดโครงการพัฒนาวรสารและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมจำนวนมาก 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386