ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน หลวงพระบาง ประเทศลาว

PDF Print E-mail
1

ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน หลวงพระบาง ประเทศลาว

-นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
-นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ณ มหาวิทยาสุภานุวงค์ หลวงพระบาง 


เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม  2566  ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ได้นำคณะนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา เเละ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงค์ หลวงพระบาง ประเทศลาว พร้อมกับสัมมนาการบริหารการศึกษาเเละความร่วมมือพัฒนาครู
เเละ การเเลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้มีการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัย

โดยการดูเเลอย่างใกล้ชิดของ ของคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน อาทิ
- พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ. ดร.  รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
- พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.  รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
- พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เเละคณาจารย์ประจำหลักสูตร  

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

15

16

17 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386