นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ปฏิบัติธรรม งานบุญกุ้มช้าวใหญ่

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ในวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และได้เดินทางขอรับบริจากข้าวเปลือกจากชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น และต่างจังหวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวอีสาน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386