บรรยากาศการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์เเละปรัชญา

PDF Print E-mail
1

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 .นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์เเละปรัชญา โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา โดยมี พระสุทธิสารเมธี ผศ,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการสอบ เเละ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นกรรมการเเละให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เข้าสอบ และ การสอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...

 

  

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386