รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2562

PDF Print E-mail
 
 

 
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386