การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา

PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.56 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. และพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ได้เดินทางมาร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา ซึ่งเป็นนักศึกษาคฤหัสถ์คนแรกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่เปลี่ยน จาก สารนิพนธ์ มาศึกษาเป็น วิทยานิพนธ์ ผลการสอบของนักศึกษาได้ "ดีมาก" มมร.อส.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386