ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556 ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข กล่าวถวายรายงาน พร้อมทั้งมีผู้บริหารและคณาจารย์จากส่วนกลาง มาร่วมเป็นกำลังใจและเข้าพบปะนักศึกษา จากนั้น พระมหาสมัย ผาสุโก ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท

 และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าพบปะนักศึกษา จากนั้น เป็นการแนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย โดย พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร ช่วงบ่าย นักศึกษาเข้ารับฟังแนะแนวการเรียนการสอนจากอาจารย์ประจำวิชา
ดาวน์โหลดภาพหมู่ขนาดใหญ่ (กำลัง upload)

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386