บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

PDF Print E-mail
1

 

 

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการจัดสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นกรรมการ และ การสอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386