รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปี 2557

PDF Print E-mail


คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ขยายเวลารับสมัครจนถึง 30 เมษายน 2557ปริญญาโท : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (updated 10/03/2557)

ปริญญาโท : สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (updated 10/03/2557)

ปริญญาเอก : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (updated 11/03/2557)

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386