ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยพระครูปลัดะรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, และพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่น 5 เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร นอกจากนี้ได้นิมนต์/เชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอบประกอบด้วย พระครูสโมธารเขตคณารักษ์ ดร., พระปริยัติสารเวที ดร.,รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข, ดร.จรูญ บุญธรรม, เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386