เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2558

PDF Print E-mail

ประกาศสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2558

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386