ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ระดับมหาบัณฑิต

PDF Print E-mail

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการพุทธทายาทผู้นำชุมชนในการนี้พระหาปัญญา ปัญญาวุฑโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน อบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง นักศึกษา มมร.ควรเป็นอย่างไรด้วย มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 190 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยด้วย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386