สัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 งานบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators A 30 Hours Intensive Workshop & English Language Skill for 21 st Century Leaders 30 Hours of Training ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 งานบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสัมมนา Visionary Leadership for Education Administrators A 30 Hours Intensive Workshop & English Language Skill for 21 st Century Leaders 30 Hours of Training ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386