เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ประกาศเลื่อนบุคคลเข้าสมัครศึกษาต่อ โท-เอก

PDF Print E-mail

ดาวน์โหลดประกาศ


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386