เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2558

PDF Print E-mail

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386