สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนาการเขียนบทความวิจัยให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา โดยมี ผศ.พุทธรักษ์ ปราบนอก รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ดร.สิทธิพร เกษจ้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรธร


เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสัมมนาการเขียนบทความวิจัยให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาพุทธศาสนาและปรัชญา โดยมี ผศ.พุทธรักษ์ ปราบนอก รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ดร.สิทธิพร เกษจ้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรธร
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386