ตารางสอบห้วข้อและสอบป้องกันวิทยานินพธ์ สารนิพนธ์

PDF Print E-mail


ตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการศึกษาวันที่ 26 พฤษภาคม  2556 ห้อง 1

ตารางสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์การจัดการศึกษาวันที่ 26 พฤษภาคม  2556 ห้อง 2

ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ห้อง 1 วันที่ 27 พ.ค. 56 อาจารย์วิโรจน์

ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา  ห้อง 2 วันที่ 27 พ.ค. 56 อาจารย์สมัย

ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ห้อง 1 วันที่ 28 พ.ค. 56 อาจารย์วิโรจน์

ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ห้อง 2 วันที่ 28 พ.ค. 56 อาจารย์สาคร

ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ห้อง 1  วันที่ 29 พ.ค. 56 อาจารย์สมัย

ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ห้อง 2 วันที่ 29 พ.ค. 56 อาจารยสมัย+อาจารย์สาคร

ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ห้อง 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

ตารางสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา ห้อง 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386