เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

PDF Print E-mail


โครงการปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386