ภาพบรรยากาศ โครงการบรรพชาศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปี2566

PDF Print E-mail
1


เมื่อวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2566 .พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร พระเดชพระคุณพระเทพวัชรเมธี รองเจ้าคณะภาค 6-7 (ธรรมยุต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพระเดชพระคุณพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย พร้อมพระเถรานุเถระเมตตามาบรรพชาสามเณรในโครงการพุทธศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 31 รูป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย2

3

5

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386