เว็บไซต์ปริญญาเอก


เอกสารการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ประกาศผลสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท - เอก

PDF Print E-mail

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้สอผ่านข้อเขียน


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386